لوگو سامانه بیدار تریدر
صفحه اصلی
آموزش
درباره ما
صفحه اصلی
آموزش
درباره ما
مقالات آموزشی
خانهآموزش بورسمقالات آموزشی

انواع قیمت ها در بازار بورس

با مراجعه به وب سایت مدیریت فناوری بورس یا همان tsetmc.com و همین طور هر منبع دیگری که جزئیات مربوط به نمادهای بورس را ارائه داده باشد، انواع قیمت ها در بازار بورس را مشاهده خواهید کرد که هر یک به نوعی نمایانگر مفهومی از آن نماد و شرکت بورسی هستند. از آن جایی که این اعداد اهمیت زیادی در تحلیل های بورسی دارند، لازم است که هر یک از آن ها را به خوبی شناخته و از ماهیت آن ها اطلاع یابیم. از این روی در ادامه به بررسی مفاهیم مربوط به قیمت هر یک از نمادهای بورسی می پردازیم. در ادامه مفاهیم زیر را مرور خواهیم کرد:

قیمت اسمی چیست؟

قیمت اسمی در واقع همان قیمت و ارزش اولیه هر سهم ارائه شده در بازار بورس است که طبق پیش فرض در بازار بورس تهران 1000 ریال معادل 100 تومان در نظر گرفته شده است. البته قیمت واقعی هر سهم در بازار می تواند از این قیمت اسمی فاصله داشته باشد. کاربرد قیمت اسمی در زمان افزایش سرمایه و یا محاسبه تعداد سهام منتشره از یک شرکت است.

قیمت پایانی چیست؟

قیمت پایانی در واقع میانگین قیمت هایی است که سهم در طول روز کاری بورس طبق آن نرخ ها مورد معاملات خرید و فروش قرار داشته است.

محاسبه قیمت پایانی

برای محاسبه قیمت پایانی دو حالت پیش روی خود داریم: حجم معاملات انجام گرفته کمتر از حجم مبنا باشد یا حجم معاملات انجام پذیرفته بیشتر از حجم مبنا باشد. محاسبه قیمت پایانی را در این دو حالت:

محاسبه قیمت پایانی در حالتی که حجم معاملات انجام گرفته کمتر از حجم مبنا باشد

در این حالت باید قیمت پایانی روز کاری قبل را در نظر بگیرید. سپس این قیمت پایانی روز قبل را از قیمت میانگین وزنی آن سهام کسر کنید. تفاضل این دو را در حجم مبنا ضرب کرده و سپس حج معاملات نماد بورسی در روز را بر این عدد تقسیم کنید. در نهایت حاصل تقسیم را به قیمت پایانی روز کاری قبل اضافه نمایید. به این شکل قیمت پایانی روز به دست می آید.

Price = Closing price + (Traded volume) / (Base volume) * (VWAP – Closing price)

Price = قیمت پایانی سهام برای محاسبه در شاخص

Closing price = قیمت پایانی روز معاملاتی قبل

Traded volume = حجم معامله شده از آن نماد در جلسه معاملاتی جاری

Base volume = حجم مبنا

VWAP = قیمت میانگین وزنی (نحوه محاسبه آن به صورت زیر است)

VWAP = (Price * Traded volume) / Traded volume

Traded volume of trade = حجم هر معامله

Price = قیمت هر معامله

ذکر یک مثال:

در صورتی که در نظر بگیریم که تعداد معاملات انجام گرفته سهمی کمتر از حجم مبنا بوده (به طور مثال در این مورد یک پنجم حجم مبنا) و قیمت پایانی روز قبل آن 100 تومان باشد. اگر میانگین وزنی آن 105 تومان باشد، برای محاسبه قیمت پایانی باید 100 تومان را به اضافه 1 تومان (تفاضل میانگین وزنی و قیمت سهام تقسیم بر نسبت حج مبنا و تعداد معاملات) نماییم و قیمت پایانی سهام 101 تومان خواهد شد.

محاسبه قیمت پایانی در حالتی که حجم معاملات انجام گرفته بیشتر از حجم مبنا باشد

در این صورت قیمت پایانی روز، همان میانگین وزنی خواهد بود که به طریق زیر به دست می آید. به طور مثال اگر قیمت پایانی روز قبل یک سهم 100 تومان باشد و قیمت میانگین وزنی آن نیز 105 تومان شود، در شرایطی که تعداد معاملات با حجم مبنا یکی بوده و یا از آن بیشتر باشد؛ قیمت پایانی امروز همان 105 تومان (میانگین وزنی) خواهد بود. برای محاسبه میانگین وزنی باید قیمت سهام در روز را در حجم معاملات صورت گرفته ضرب کرده و سپس بر حجم معاملات تقسیم نمایید.

فرمول محاسبه قیمت پایانی در صورتی که حجم معاملات بیشتر از حجم مبنا باشد:

در این حالت نیز از همان فرمول بالا استفاده می شود منتهی اگر حجم معامله شده از حجم مبنا بیشتر باشد، قیمت VWAP مبنای محاسبه قیمت پایانی در شاخص خواهد بود.

Price = Closing price + (Traded volume) / (Base volume) * (VWAP – Closing price)


اولین قیمت چیست؟

اولین قیمت به معنای نخستین قیمتی است که تحت اولین معامله صورت گرفته در روز فعلی کاری بورس (که مبنای مطالعات ما است)، صورت گرفته است. به واقع نخستین معامله ای که در روز کاری روی یک سهام بورسی صورت می گیرد، قیمت مشخصی داشته است. این قیمت را اولین قیمت آن نماد بورسی در روز کاری مزبور می دانند.


قیمت دیروز چیست؟

قیمت دیروز را باید قیمت پایانی روز معاملاتی قبل بدانیم که در محاسبه قیمت پایانی امروز نیز لحاظ می شود.


تعداد معاملات چیست؟

چه زمانی برای یک نماد بورسی، معامله صورت می گیرد؟ زمانی معامله اتفاق می افتد که قیمت عرضه و فروش در دو سفارش از سوی فروشنده و خریدار، مساوی هم قرار بگیرد. در این شرایط معامله اتفاق می افتد. حال به هر تعدادی که چنین تساوی نرخ عرضه و تقاضا صورت گرفته و معامله در بازار روی دهد؛ به آن تعداد معاملات صورت گرفته در آن روز کاری بورس گفته می شود.


ارزش معاملات چیست؟

این شاخص بر طبق تعداد معاملات صورت گرفته، ارزش معادل ریالی آن ها را نشان می دهد. توجه داشته باشید که این عدد با نماد M یا B همراه خواهد بود که M نمایانگر میلیون و B نمایانگر میلیارد است.


ارزش بازار چیست؟

ارزش بازار نیز یکی از شاخص هایی است که در مطالعه جزئیات هر نماد بورسی، قابل مشاهده خواهد بود. ارزش بازار به معنای ضرب تعداد سهام یک شرکت در قیمت هر سهم آن است. به این شکل ارزش بازار هر شرکت سهامی عام می تواند از روز کاری بورسی به روز کاری دیگر، متغیر باشد. به این ترتیب هر آن قدر که ارزش بازار یک شرکت بورسی عددی بزرگتر باشد، باید آن شرکت را شرکتی بزرگتر در نظر بگیریم و هر آن قدر که این عدد کوچکتر باشد، شرکت بورسی کوچکتر قلمداد می شود.


آخرین معامله چیست؟

آخرین معامله به قیمتی گفته می شود که آخرین معامله صورت گرفته در روز کاری بورس، بر پایه آن انجام گرفته است.


قیمت مجاز چیست؟

این یک بازه است که دامنه نوسان مجاز نمادهای بورسی را نشان می دهد. به این معنا که آن نماد بورسی خاص در روز کاری مورد بحث، می تواند در این بازه قیمتی نوسان داشته باشد و شما می توانید سقف و کف نوسان آن را در این بازه مشاهده کنید.


تعداد سهام چیست؟

تعداد سهام همان طور که از نام آن پیداست، نشان می دهد که یک شرکت یا نماد بورسی چه میزان عددی سهام در بازار بورس به عرضه گذاشته و منتشر ساخته است. این عدد نیز با نمادهای M به عنوان میلیون و B به عنوان میلیارد همراه خواهد بود. توجه داشته باشید که تعداد سهام با ارزش متفاوت بوده و یک عدد شمارشی را نشان می دهد. به طور مثال 15B به معنای 15 میلیارد عدد سهام است.


حجم مبنا چیست؟

حجم مبنا به میزان معاملات یا درصدی از سهام گفته می شود که باید تحت معامله قرار بگیرد تا قیمت سهام در آن روز کاری به سرحد دامنه نوسان خود برسد. همان طور که در بالا نیز مشاهده کردید این شاخص در محاسبه قیمت پایانی سهام، تاثیر مستقیم دارد.


سهام شناور چیست؟

در مقابل سهام شناور، یه عدد درصدی قرار دارد. این درصد نشان دهنده میزان سهامی از شرکت یا نماد بورسی است که در صورت ایجاد تقاضا، برای معامله به بازار تزریق شده و آماده معامله است.


میانگین حجم ماه چیست؟

میانگین حجم ماه نمایانگر میانگین حجم معاملات صورت گرفته در 21 روز گذشته بورس است. در واقع در این محاسبه میانگین حجمی، ماه کاری 21 روز (یعنی 3 هفته) در نظر گرفته شده است.


نماد EPS چیست؟

نماد EPS به معنای سود پیش بینی شده از سوی هر شرکت بورسی برای هر سهم آن در سال مالی جاری و پیش رو است. این نماد از باارزش ترین مفاهیم در شناخت ارزنده بودن یک سهام با توجه به قیمت فعلی آن برای خرید به شمار می رود. (با تقسیم کل سود یک نماد بورسی به تعداد سهام آن؛ البته پس از کسر مالیات، سود هر سهم حاصل خواهد شد.)


نماد P/E چیست؟

نماد P/E به معنای نسبت قیمت سهام به سود (eps) است. این نسبت نشان می دهد که باید در خصوص آن نماد بورسی خاص در آینده پیش رو، چه مقدار بازدهی و سودآوری انتظار داشته باشیم. به این مفهوم که برای هر 1 ریال سودآوری از آن سهام، لازم که است که چند ریال پرداخت (خرید از آن) داشته باشیم.


محاسبه P/E چگونه است؟

این روش محاسباتی را با ذکر یک مثال دنبال می کنیم. توجه داشته باشید که اگر قیمت فعلی یک نماد بورسی را 500 تومان در نظر بگیریم و پیش بینی سود آن یا همان eps در سال فعلی، برابر با 100 تومان باشد؛ برای محاسبه نسبت p/e آن، باید قیمت را بر پیش بینی سود تقسیم کنیم. پس نسبت p/e این سهام 500 تقسیم بر 100 و معادل 5 خواهد شد.

تفسیر این نسبت p/e معادل با 5 برای این نماد بورسی، مطابق آن است که برای هر 1 ریال سودآوری در این سهم؛ باید 5 ریال پرداخت شود. به این ترتیب شما به عنوان یک سهامدار، می توانید ارزنده بودن یا نبودن این نماد بورسی برای وارد شدن به جمع سهامداران آن را بررسی کرده و طبق این محاسبات و تحلیل ها، نسبت به خریدن سهام آن یا صرف نظر کردن از آن؛ تصمیم گیری نمایید.


بازه روز چیست؟

بازه روز نمایانگر میزان نوسان (رشد یا نزول) یک سهام در همان روز کاری است.


بازه هفته چیست؟

بازه هفته نمایانگر میزان نوسان به سمت رشد یا نزول سهم ها است که سودآوری و زیان دهی آن را در هفته گذشته به نمایش درمی آورد و در تحلیل های معاملاتی بورس، کاربرد خواهد داشت. به واقع شما با پیگیری آن چه در هفته گذشته بر نمودار رشد و افول یک سهام رخ داده، می توانید برآوردی از پتانسیل های آن داشته باشید.


بازه سال چیست؟

بازه سال نمایانگر میزان نوسان (رشد یا افت) نماد بورسی در سال گذشته است و با توجه به آن، می توانید میزان سودآوری یا زیان دهی شرکت بورسی در سال مالی گذشته را بررسی کرده و از آن در تحلیل های آتی خود کمک بگیرید.

جمع‌بندی

همان طور که مشاهده کردید هر یک از قیمت ها و نمادها و شاخص های موجود در صفحه جزئیات هر شرکت بورسی، نمایانگر مفهومی عددی یا درصدی در خصوص آن بودند. با مطالعه این اعداد و درصدها، می توانید شناخت و درک درستی از وضعیت سهم های مختلف داشته و در انجام معاملات خود، سنجیده تر اقدام کنید.

این صفحه را برای دوستانتان بفرستید:
Copy

نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

ارسال

نظرات کاربران

نظر

بورس

59

انواع قیمت ها در بازار بورس

راهنمای شروع بورس

چیز زیادی از بورس نمی‌دانید؟ ما گام به گام از نقطه صفر شما را همراهی می‌کنیم تا پیچیدگی‌های بورس را برایتان راحت کنیم.
دوره جامع آشنایی با بازار سرمایه
مدرس: امیرسهیل قاضی مرادی
شروع: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ ساعت : ۱۵:۰۰
شروع نشدهجامع